Rozdział 1: Wprowadzenie do zarządzania projektem

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w pewne aspekty zarządzania projektami. W rzeczywistości prawdopodobnie od dłuższego czasu robicie to w swoim codziennym życiu, nie zdając sobie z tego sprawy.

Poznaj nasz zespół

Witajcie! Cieszymy się, że jesteście tu z nami. Nazywamy się Maja, Leon, Gabi i Maks i wspólnie projektujemy usługę o nazwie „GranGroceries”. Polega ona na dostawie artykułów spożywczych dla osób starszych. Bardzo chcemy odnieść sukces, ale żeby tego dokonać, musimy zaplanować pracę i podzielić się zadaniami.

Przez najbliższe półtorej godziny dzięki nam dowiecie się, co to znaczy być kierownikiem projektu (Project Managerem). Krok po kroku poznacie główne etapy zarządzania projektami i zdobędziecie niezbędne umiejętności, aby w przyszłości poradzić sobie z dowolnym projektem.

Gotowi? Do dzieła!

Zadanie 1: Czym jest projekt?

Gabi: Wszyscy z nas mają już pewne doświadczenia w zarządzaniu projektem, np. zdobyte w trakcie edukacji szkolnej. Prawdopodobnie od dawna zarządzacie projektami w swoim codziennym życiu, choć może nie zdajecie sobie z tego sprawy. Za każdym razem, gdy planowaliście, jakie ubrania spakować na wakacje, organizowaliście spotkanie grupy znajomych, przygotowywaliście prezentację lub budowaliście papierowy samolot ze swoim zespołem, to braliście udział w różnych aspektach zarządzania projektami.

 

Zadanie 2: Kluczowe role w zarządzaniu projektem

Maja: W tym projekcie Leon, Gabi i Maks będą dzielić się różnymi zadaniami. Zdefiniujmy niektóre z ważnych ról w projekcie. Pomóżcie nam w doborze nazw do definicji.

Zadanie 3: Etapy zarządzania projektem

Leon: Poznamy teraz etapy zarządzania projektem. Każdy projekt, bez względu na wielkość lub złożoność, wymaga wykorzystania określonych umiejętności oraz zastosowania narzędzi i procedur w celu realizacji założonych celów. Zarządzanie projektem można podzielić na pięć etapów:

  • Na etapie rozpoczęcia (inicjowania) projektu definiuje się cele, identyfikowani są interesariusze oraz wybierany jest kierownik projektu.

  • W fazie planowania jest tworzony plan projektu. Kierownik projektu i członkowie zespołu określają działania potrzebne do sfinalizowania produktu końcowego. Określają również, jakie zasoby ludzkie i materiałowe są niezbędne, ustalają harmonogram i dostępny budżet projektu. Proces planowania jest bardzo ważny dla powodzenia projektu. Bez starannego planowania osiągnięcie finalnego sukcesu może być bardzo trudne.

  • Realizacja to wykonanie zaplanowanych działań w założonych w planie projektu ramach.

  • Monitoring i kontrola są niezbędne na każdym etapie projektu. Ich celem jest upewnienie się, że wszystkie działania zawarte w planie zostaną zrealizowane na czas, w ramach dostępnego budżetu. Dodatkowo pozwalają uwzględnić wszelkie zmiany niezbędne do pomyślnego osiągnięcia celów.

  • Etap zamknięcia rozpoczyna się, gdy cele projektu są zrealizowane, a założone produkty dostarczone. W trakcie tego procesu kompletuje się dokumentację, a także wyciąga wnioski w celu sprawniejszej realizacji przyszłych projektów.

  Ułóżcie we właściwej kolejności ikony symbolizujące poszczególne etapy projektu.

  Zadanie 4: Trójkąt ograniczeń

  Maks: Za każdym razem, gdy zaczynamy projekt, zastanawiamy się, co należy zrobić (określamy zakres prac), ile będzie kosztować (budżet) i jak długo będzie trwało (czas). Robimy to cały czas w różnego rodzaju projektach, na przykład planując uruchomienie naszego serwisu, pracując nad egzaminem, a nawet planując przyjęcie urodzinowe. Te trzy parametry nazywamy trójkątem ograniczeń. Inne nazwy, które możecie spotkać to żelazny trójkąt, złoty trójkąt lub potrójne ograniczenie.

  Przejdź do kolejnego rozdziału

  Rozdział 2: Rozpoczęcie projektu

  Terminologia

  Kliknij plus przy danym terminie, aby zobaczyć jego definicję.

  Kryteria akceptacji:

  zestaw warunków, które muszą zostać spełnione przed zaakceptowaniem rezultatów.

  Zadanie:

  wyodrębniona, zaplanowana część pracy wykonywana w trakcie projektu.

  Założenie:

  czynnik w procesie planowania, który jest uważany za prawdziwy lub pewny.

  Etap zamknięcia:

  prace przeprowadzane w celu formalnego zakończenia lub zamknięcia projektu.

  Zarządzanie komunikacją:

  element planu zarządzania projektem, który opisuje, jak, kiedy i przez kogo informacje o nim będą administrowane i rozpowszechniane.

  Ograniczenie:

  czynnik ograniczający, który utrudnia realizację projektu.

  Rezultat:
  dowolny unikalny i weryfikowalny produkt lub wykonana usługa, lub osiągnięty wynik, które są wymagane w celu zakończenia procesu, etapu bądź projektu.
  Realizacja:

  jest to praca zgodnie z planem projektu. Etap wykonawczy polega na wykonaniu czynności nakreślonych na etapie planowania.

  Rozpoczęcie (inicjowanie):
  prace wykonywane w celu zdefiniowania nowego projektu lub nowej fazy istniejącego projektu poprzez uzyskanie zezwolenia na rozpoczęcie projektu lub fazy.
  Wnioski:
  wiedza zdobyta podczas projektu, którą należy wykorzystać podczas realizacji innych projektów w przyszłości w celu osiągnięcia lepszych wyników.
  Kamień milowy:

  ważny punkt lub wydarzenie w projekcie.

  Planowanie etapów kluczowych:
  rodzaj harmonogramu, który przedstawia kamienie milowe z planowanymi datami ich realizacji.
  Proces monitorowania i kontroli:

  występuje w całym projekcie. Polega na zapewnieniu, że wszystkie działania zawarte w planie projektu zostaną zakończone na czas i w ramach zatwierdzonego budżetu, a także na uwzględnieniu wszelkich zmian niezbędnych do pomyślnego osiągnięcia celów projektu.

  Planowanie:

  określenie działań potrzebnych do wykonania produktu końcowego, usługi lub osiągnięcia założonego rezultatu. Ustalenie potrzeb kadrowych i materiałowych, harmonogramu i dostępnego budżetu projektu.

  Projekt:
  tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu stworzenia unikalnego produktu, wykonania usługi lub osiągnięcia założonego rezultatu.
  Karta projektu:

  dokument, który formalnie potwierdza istnienie projektu i daje kierownikowi uprawnienia do wykorzystania zasobów organizacyjnych do działań projektowych. Jest tworzony przez inicjatora projektu lub sponsora.

  Zarządzanie projektem:

  zastosowanie wiedzy, narzędzi i technik do działań projektowych w celu spełnienia wymagań projektu.

  Kierownik projektu:

  osoba wyznaczona przez organizację do kierowania zespołem, odpowiedzialna za osiągnięcie celów projektu.

  Harmonogram projektu:

  dokument, który przedstawia powiązane działania z planowanymi datami ich zakończenia, kamieniami milowymi i zasobami.

  Zespół projektowy:

  zespół osób, które wspierają kierownika projektu w osiągnięciu założonych celów.

  Zakres:

  praca wykonana w celu dostarczenia produktu, usługi lub rezultatu o określonych cechach i funkcjach.

  Rozrost zakresu (pełzanie zakresu):

  niekontrolowane rozszerzenie zakresu produktu lub projektu bez korekty czasu, kosztów i zasobów.

  Sponsor:

  osoba lub grupa osób, które zapewniają zasoby i wsparcie dla projektu.

  Interesariusz:

  osoba, grupa osób lub organizacja, które mają wpływ na realizację projektu lub na które projekt wpływa.

  Rejestr interesariuszy:

  dokument projektowy zawierający identyfikację, ocenę i klasyfikację interesariuszy projektu.

  Zasób:

  członkowie zespołu realizującego projekt, wszystkie przedmioty fizyczne i środki finansowe będące do dyspozycji tego zespołu.

  Ryzyko:

  niepewne zdarzenie lub stan, które (jeśli wystąpią) mają pozytywny lub negatywny wpływ na jeden lub więcej celów projektu.

  Struktura podziału pracy (WBS):

  hierarchiczna dekompozycja całkowitego zakresu pracy do wykonania przez zespół projektowy w celu osiągnięcia celów projektu i stworzenia wymaganych produktów.